Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC250

Sonòmetre i Analitzador d'espectre

Sonòmetre Classe 1 amb pantalla tàctil ampliable a analitzador d'espectre per octava i terç d'octava

 • Pantalla tàctil capacitiva a color
 • Memòria amb fitxers en CSV
 • Esborrat cap enrere (BACKERASE)
 • Connectivitat USB-C, compatible amb  Bluetooth® i comunicació WIFI
 • Preparat per a Apps per a mòbil o Tablet (Android)
 • Compleix amb METROLOGÍA LEGAL
 • Ampliable a analitzador d'espectre per banda d'octava i banda de terç d'octava

Característiques principals

Pantalla tàctil a color

El SC250 disposa d'una pantalla tàctil a color per realitzar tot el maneig de l'equip. La seva pantalla capacitiva amb una mida de 3,5 ", afavoreix que qualsevol acció que es vulgui realitzar resulti molt ràpida i intuïtiva. La pantalla de l'SC250 permet una visió clara i nítida a plena llum de dia; a més s'il·lumina automàticament a l'encendre el sonòmetre.

Rang únic de mesurament

El SC250 disposa d'un únic marge de mesura sense escales, de 16,5 dBA a 140,1 dBC de pic. Aquest fet suposa un estalvi de temps ja que no cal configurar l'equip prèviament. A més evita que s'hagin de repetir mesuraments per mesurar sorolls fora d'escala.

Sonòmetre ampliable a 1/3 d'octava

El SC250 és ampliable amb el mòdul FR250, aquest activa l'anàlisi espectral per banda d'octava (1/1) i banda de terç d'octava (1/3). Al realitzar l'anàlisi per freqüències s'amplia enormement les aplicacions que es poden avaluar amb el SC250, com ara components tonals, baixa freqüència o absorció acústica de materials.

Sonòmetre sense fils: Bluetooth / WIFI

El SC250 disposa de comunicació Bluetooth interna per a la seva connexió a un dispositiu (Tablet, mòbil, ...) i així poder gestionar el SC250 mitjançant l'aplicació App SC250 Link  de forma remota. La comunicació WIFI de l'SC250 permet enviar les memòries a servidor CESVACloud** per poder disposar d'aquestes immediatament des de qualsevol lloc. També permet actualitzar la versió del firmware i incorporar els mòduls adquirits, únicament connectant el sonòmetre a internet.

Memòria amb fitxers en CSV

El SC250 disposa de memòria interna per emmagatzemar les gravacions realitzades i resultats finals. A més dels històrics de canvis de data i hora, ajust de sensibilitat i versió de firmware. Aquestes dades es guarden en fitxers csv i poden obrir-se des de diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®. Els fitxers csv de l'SC250 són compatibles amb l'aplicació CESVA Lab.

Corbes NC/NR i Backerase

El SC250 avalua l'espectre segons les famílies de corbes NC (Noise Criterion) i NR (Noise Rating), aquesta característica adequa l'equip per realitzar l'avaluació de soroll de fons en sales. Amb l'opció BACKERASE (esborrat cap enrere), el SC250 permet eliminar successos sonors no desitjats corresponents als últims 10 segons anteriors a una pausa.

Numèrica

Mostra de forma numèrica tres funcions (F1, F2, i F3). Aquesta pantalla permet modificar la funció a visualitzar independentment de l'estat (play, rec, pausa o stop).

Gràfica

Mostra l'evolució temporal i el valor de (F1, F2, i F3), representa gràficament els últims 60 valors mesurats.

Passa / No passa

Mostra de forma gràfica els valors de la funció F1 juntament amb el nivell llindar. I representa en vermell els valors que superen el nivell llindar. El nivell llindar es pot modificar en tot moment.

Mòduls d'ampliació

FR250 Filtres d'octava i de 1/3 d'octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de banda d'octava de 8 Hz a 16 kHz i anàlisi per filtres de banda de terç d'octava de 6,3 Hz a 20 kHz.

Aplicacions

 • Avaluació de soroll mediambiental (incloent tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència)
 • Selecció de protecció auditiva (per octaves)
 • Avaluació de soroll d'equips de climatització
 • Mesura del nivell sonor d'equips tècnics en edificació (ISO 16032)
 • Anàlisi de soroll industrial de maquinària (desenvolupament, control de qualitat i manteniment)

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2014
Sonòmetre classe 1
UNE-EN 61260-1:2014
Filtres classe 1
EN 61672-1:2013
Sonòmetre classe 1
EN 61260-1:2014
Filtres classe 1
IEC 61672-1:2013
Sonòmetre classe 1
IEC 61260-1:2014
Filtres classe 1
OIML R 58:1998
Sonòmetre classe 1
OIML R 88:1998
Sonòmetre integrador classe 1
OIML R 130:2001
Filtres classe 1
ANSI S1.4:2014
/Part 1 tipus 1 Sonòmetre classe 1
ANSI S1.43-1997(R2007)
Sonòmetre integrador classe 1
ANSI S1.11-2004(R2009)
Filtres classe 1
DIN 45657:2014
en referència a la funció Taktmaximalpegel 
UNE-EN 61010-1:2011
+A1:2020 Grau de polució II
IEC 61010-1:2010
A1:2019 Grau de polució II
EN 61010-1:2010
A1:2016 Grau de polució II

Metrologia LegalEspaña
14/09/2021: Examen de tipus
24/02/2022: Addicional 1 Examen de tipus
18/04/2023: Addicional 2 Examen de tipus
Portugal
30/03/2022: Certificació
Ceská Republika
22/06/2022: CertificacióSchweiz
07/12/2022: Certificació

App per a dispositius mòbils

CESVA SC250 Link

Ja disponible a Google Play de forma gratuïta. SC250 Link és una aplicació mòbil dissenyada per a Android. És una aplicació intuïtiva per realitzar mesuraments amb el sonòmetre SC250 des de la pantalla tàctil d'un smartphone i configurar els seus paràmetres de mesurament de forma remota.

La connexió de l'aplicació SC250 Link amb el SC250 es realitza a través de Bluetooth i permet un control total del sonòmetre: canvi de mode de mesurament a un altre lliscant-se fàcilment per les pantalles, inici i parada de mesurament, pausa, backerase i zoom per a visualitzar amb major detall les diferències i similituds entre nivells de les gràfiques.

SC250 Link permet visualitzar en temps real la informació gràfica i numèrica dels mòduls de mesurament del SC250: Sonòmetre, Analitzador d'espectre 1/3*, Analitzador d’espectre 1/1*, corbes NC y NR*. Durant el mesurament, a més de seleccionar els paràmetres que es mostren per pantalla i la base de temps, també es pot modificar el llindar d'avaluació des de la pantalla Passa / No passa.

*Mòduls opcionals

Simplement posi el sonòmetre SC250 sobre trípode al punt de mesurament, situïs a una distància adequada, connecti’l al smartphone per Bluetooth i comenci a mesurar remotament fora de perill d'entorns potencialment perillosos i sense interferir el mesurament en ambients sensibles.

Instal·leu CESVA SC250 Link

Més informació

Programari

CESVA Lab

El sonòmetre SC250 mesura gran quantitat de funcions durant períodes molt llargs de temps. La millor manera d'abordar l'anàlisi de totes aquestes funcions conjuntament és utilitzar l'aplicació software CESVA Lab.  

Descàrrega de dades

CESVA Lab és gratuït i permet descarregar tota la informació del SC250.

Visualització i escolta

CESVA Lab proporciona una interfície d’usuari intuïtiva i de fàcil maneig que permet visualitzar numèricament i gràfica tota la informació en la pantalla en diversos panells sincronitzats (espectres, evolucions temporals, espectrogrames 3D). CESVA Lab disposa d’una potent eina de zoom de visualització i un ajust fi per trobar el interval desitjat.

Exportació i informes

CESVA Lab permet copiar qualsevol taula o gràfic de la pantalla al porta-retalls per poder-lo enganxar a qualsevol processador de text. A més, simplement prement un botó crea un informe PDF amb tota la informació de l’instant seleccionat personalitzat amb les seves pròpies anotacions. També permet treballar amb fulls de càlcul. CESVA Lab exporta sempre amb el mateix format, això permet crear plantilles de càlcul i informes propis.

Edició i recàlcul

Si el que desitja és recalcular algun interval, n’hi ha prou amb seleccionar-lo, afegir-lo a una capa i simplement calcular. Es poden calcular vàries capes a la vegada amb diversos intervals en cada capa. Cada capa es calcula i guarda en un arxiu independent. 

Resultats al Excel

Els resultats de cada capa es copien automàticament al porta-retalls, així es poden enganxar directament en un editor de text (Excel, Word, Access…).

SE001

Aquesta nova eina gratuïta de càlcul basada en Excel permet en pocs segons l‟avaluació de l‟índex de soroll LKeq segons el Decret 1367/2007, avaluant automàticament les correccions per la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu.


La eina de càlcul SE001 importa directament les dades descarregades dels equips SC250 i SC420 i calcula automàticament l'índex de soroll LKeq, amb les correccions incloses tal com indica el Reial Decret 1367/2007.
A més, permet comprovar i avaluar les correccions (components tonals, de baixa freqüència i impulsives) aplicades perque siguin adients a cada cas en particular.
També verifica l'estabilitat del nivell i la correcció de soroll de fons per validar els resultats obtinguts.
Finalment genera un informe complet amb les dades detallades.

SE002

Aquesta nova eina gratuïta de càlcul basada en Excel permet en pocs segons l'avaluació de l'índex de soroll LAr segons el Decret 176/2009, avaluant automàticament les correccions per la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu.


La eina de càlcul SE002 importa directament les dades descarregades dels equips SC250 i SC420 i calcula automàticament l'índex de soroll LAr, amb les correccions incloses tal com indica el Reial Decret 176/2009.
A més, permet comprovar i avaluar les correccions (components tonals, de baixa freqüència i impulsives) aplicades perque siguin adients a cada cas en particular.
També verifica l'estabilitat del nivell i la correcció de soroll de fons per validar els resultats obtinguts.
Finalment genera un informe complet amb les dades detallades.

Result Merging Tools

L'eina Result Merging Tools (SE003) agrupa en un únic fitxer (.csv) els resultats finals de múltiples mesuraments. És un programari pràctic i senzill que juntament amb els sonòmetres CESVA es converteixen en la solució perfecta per a tot tipus de campanyes de mesuraments.

Com funciona Result Merging Tools?

Agrupa els resultats finals de diversos mesuraments en un únic fitxer csv. Es selecciona la carpeta on hi ha els mesuraments que es volen agrupar, es seleccionen els mesuraments, les funcions i la ponderació freqüencial que es vol que aparegui al fitxer csv resultant. Es prem el botó que crearà el fitxer. A la mateixa carpeta on estan els mesuraments inicials apareix automàticament el fitxer final amb els resultats finals dels mesuraments que l’usuari ha seleccionat. L'eina Result Merging Tools (RMT) agrupa en un únic fitxer (.csv) els resultats finals de diferents mesuraments efectuats amb els sonòmetres SC250/SC202 o SC420. Aquest software permet personalitzar el fitxer resultant perquè s’ajusti a les necessitats de l’usuari. Result Merging Tools (RMT) es caracteritza per la seva simplicitat de maneig i compatibilitat amb la majoria de les aplicacions. A més d'estalviar temps de treball, elimina els errors que es cometen en agrupar resultats manualment. En pocs segons s’obté un fitxer amb els resultats finals de tots els mesuraments.

Conjunts complets

EM225

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011 i maleta ML013

EM525

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011, trípode TR40 i maleta ML043

EM625

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011, trípode TR40 i maleta ML063

Accessoris opcionals

CB011

Calibrador acústic de classe 1

TK200

Kit d'exterior amb deshumitejador, protector de previ i micro contra pluja, vent i aus

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.


TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

TR001

Suport per a trípode del micròfon

CN003

Cable perllongador de 3 metres per a micròfon. 

CN010

Cable perllongador de 10 metres per a micròfon. 


CN030

Cable perllongador de 30 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001

AM300

Alimentador de xarxa amb USB

AM160

Convertidor per bateria de 12 V a 5V (USB-C)

ML013

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a sonòmetre i Calibrador


ML043

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a sonòmetre, Calibrador i Trípode

ML063

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a sonòmetro, Calibrador i Trípode

Vídeos

SC250, Sonòmetre analizador d'espectre

SC250Link, App de control del sonòmetre SC250

Sonòmetre SC250: Menú de configuració