Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

Insulation Studio

CESVA Insulation Studio

Programari per a calcular i generar informes d'aïllament

  • Compleix ISO 16283-1, ISO 717 i ISO 140
  • Informes específics i valoracions globals segons normatives d'edificació d'Espanya, Portugal, França, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Brasil, Suïssa i Estats Units
  • Dades guardades en estructura de projecte
  • Importació automàtica de dades dels instruments CESVA o introduïbles per teclat
  • Impressió d'informes i exportació a processadors de text
  • Edició gràfica i numèrica de dades i recàlcul del temps de reverberació

Característiques principals

CESVA Insulation Studio és un potent programari dissenyat per a la realització de càlculs i la generació d’informes d’aïllament acústic segons les normes ISO 16283-1, ISO 140 i ISO 717: aïllament aeri entre locals i de façana, aïllament al soroll d’impacte i temps de reverberació. L’aplicació està dissenyada tant per assajos en laboratori i in situ (ISO 10140-2/-3 i ISO 140-3 a ISO140-8) com per diferents normatives corresponents a codis de construcció de: Espanya, França, Portugal, Itàlia, Regne Unit, Suïssa, Finlàndia, Brasil o EEUU.  
El programa crea automàticament l’informe d’una manera ràpida i senzilla a partir de dades descarregades dels sonòmetres CESVA SC160, SC-30, SC260, SC310 (*.ccf) i SC420 (*.cdf). CESVA Insulation Studio utilitza una estructura de projecte on guarda totes les dades. Així es poden realitzar diferents informes d’un projecte o els projectes es poden utilitzar com plantilles.

CREAR NOU PROJECTE

CESVA Insulation Studio permet crear un nou projecte, obrir un projecte (.cif) o importar un projecte (.caf) realitzat amb l'aplicació CESVA Measuring Assistant.  
A més permet escollir els diferents paràmetres del informe de mesura: norma, filtre, marge freqüencial, promig RT, Temps de reverberació (T20 o T30), així com el mètode RT i valors de incerteses utilitzats per realitzar l’avaluació de les mesures i càlcul de resultats.  

ENTRADA DE DADES I VISUALITZACIÓ

L’entrada de dades pot ser manual, mitjançant tallar/enganxar des de qualsevol programa o arrossegant fitxers sobre l’aplicació (Drag&Drop). A més permeten confirmar el espectre per comprovar el soroll auto-generat per l’operari. Les dades geomètriques s’entren també mitjançant el teclat. Aquestes dades es poden representar i editar de forma gràfica i numèrica. La visualització simultània de diferents espectres és perfecta per comparar-los i verificar la seva desviació estàndard, es pot observar si hi hagut cap error durant el procés de mesura. L’aplicació disposa, per les mesures de RT, l’opció de visualitzar els paràmetres de no linealitat oferint així informació addicional. 

EDICIÓ I RECÀLCUL

L’edició d’espectres es pot realitzar mitjançant l' introducció directa dels valors numèrics o mitjançant la modificació de la representació visual. L’edició del temps de reverberació permet l’estimació a partir de les corbes de decaïment segons 4 mètodes diferents. L’aplicació també permet variar la corba de decaïment modificant el punt inicial i el pendent utilitzats en el mètode de Schröeder. Es possible restaurar els valors modificats.
Tots els càlculs es realitzen utilitzant variables d’alta precisió, seguint les recomanacions ISO pel disseny de software: amitjanaments espaials, correcció de soroll de fons i càlcul de resultats. Les corresponents regles d’arrodoniment s’utilizen per l’avaluació i representació de magnituds i dels termes d’adaptació espectral.  

EXPORTACIÓ I INFORMES

Aquestes representacions gràfiques i taules numèriques poden exportar-se a altres aplicacions a través del portapapers. Els informes es generen instantàniament i la seva previsualització es mostra en pantalla.
L' impressió directa o l’exportació a altres formats és possible: documents PDF o imatges en metafile EMF.