Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

CIS02

CESVA Insulation Studio 02

Programari per a calcular i generar informes d'aïllament

  • Compleix ISO 16283-1/-2/-3, ISO 717 i ISO 140
  • Informes específics i valoracions globals segons normatives d'edificació d'Espanya, Portugal, França, Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Brasil, Suïssa i Estats Units
  • Dades guardades en estructura de projecte
  • Importació automàtica de dades dels instruments CESVA o introduïbles per teclat
  • Impressió d'informes i exportació a processadors de text
  • Edició gràfica i numèrica de dades i recàlcul del temps de reverberació

Característiques principals

CESVA Insulation Studio és un potent programari dissenyat per a la realització de càlculs i la generació d’informes d’aïllament acústic segons les normes ISO 16283-1/-2/-3, ISO 140 i ISO 717: aïllament aeri i de soroll de façana, aïllament al soroll d’impacte i temps de reverberació. L’aplicació està dissenyada tant per assajos en laboratori i in situ (ISO 10140-2/-3, ISO 16283, i ISO 140-3 a ISO 140-8) com per diferents normatives corresponents a codis de construcció de: Espanya, França, Portugal, Itàlia, Regne Unit, Suïssa, Finlàndia, Brasil o EEUU.
El programa crea automàticament l’informe d’una manera ràpida i senzilla a partir de dades descarregades dels sonòmetres CESVA SC160, SC-30, SC260, SC310 (*.ccf) i SC420 (*.cdf). CESVA Insulation Studio utilitza una estructura de projecte on guarda totes les dades. Així es poden realitzar diferents informes d’un projecte o els projectes es poden utilitzar com plantilles.

CREAR NOU PROJECTE

CESVA Insulation Studio permet crear un nou projecte o obrir un projecte existent (.cif).  
A més permet escollir els diferents paràmetres del informe de mesura: norma, filtre, marge freqüencial, promig RT, Temps de reverberació (T20 o T30), així com el mètode RT i valors de incerteses utilitzats per realitzar l’avaluació de les mesures i càlcul de resultats.  

ENTRADA DE DADES I VISUALITZACIÓ

L’entrada de dades pot ser manual, mitjançant tallar/enganxar des de qualsevol programa o arrossegant fitxers sobre l’aplicació (Drag&Drop). A més permeten confirmar el espectre per comprovar el soroll auto-generat per l’operari. Les dades geomètriques s’entren també mitjançant el teclat. Aquestes dades es poden representar i editar de forma gràfica i numèrica. La visualització simultània de diferents espectres és perfecta per comparar-los i verificar la seva desviació estàndard, es pot observar si hi hagut cap error durant el procés de mesura. Permet indicar els mesuraments que pertanyen al mètode per defecte i els de baixa freqüència. L’aplicació disposa, per les mesures de RT, l’opció de visualitzar els paràmetres de no linealitat oferint així informació addicional. 

EDICIÓ I RECÀLCUL

L’edició d’espectres es pot realitzar mitjançant l' introducció directa dels valors numèrics o mitjançant la modificació de la representació visual. L’edició del temps de reverberació permet l’estimació a partir de les corbes de decaïment segons 4 mètodes diferents. L’aplicació també permet variar la corba de decaïment modificant el punt inicial i el pendent utilitzats en el mètode de Schröeder. Es possible restaurar els valors modificats.
Tots els càlculs es realitzen utilitzant variables d’alta precisió, seguint les recomanacions ISO pel disseny de software: amitjanaments espaials, correcció de soroll de fons i càlcul de resultats. Les corresponents regles d’arrodoniment s’utilizen per l’avaluació i representació de magnituds i dels termes d’adaptació espectral.  

EXPORTACIÓ I INFORMES

Aquestes representacions gràfiques i taules numèriques poden exportar-se a altres aplicacions a través del portapapers. Els informes es generen instantàniament i la seva previsualització es mostra en pantalla.
L' impressió directa o l’exportació a altres formats és possible: documents PDF o imatges en metafile EMF.
 

Videos

CIS, Software de càlcul i generació d'informes d'aïllament