Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC160

Sonòmetre integrador-mitjanador de precisió i analitzador d'espectre en temps real

Sonòmetre integrador classe 2 ampliable a analitzador d'espectre en temps real

 • Sonòmetre tipus 2
 • Módul Analitzador d'espectres per bandes d'octava (OPCIONAL)
 • Acústica de sales: Avaluació NC, mesurament del temps de reverberació (OPCIONAL)
 • Mòdul Dosímetre per a l'avaluació de soroll laboral (OPCIONALl)
 • Mesura tots els paràmetres simultàniament amb les ponderacions freqüencials A, C i Z
 • Una única escala
 • Compleix amb METROLOGIA LEGAL

Característiques principals

El sonòmetre SC160 és un sonòmetre integrador mitjanador tipus 2 de fàcil maneig i baix cost. Pot funcionar com a sonòmetre, analitzador d'espectre o avaluador del soroll de sala mitjançant les corbes NC.

El mode sonòmetre està indicat per a la mesura de nivells globals de pressió sonora. L'SC160 mesura totes les funcions simultàniament amb totes les ponderacions freqüèncials i calcula dades estadístiques com els valors màxim, mínim i percentils.

Gràcies a la seva plataforma modular el sonòmetre SC160 pot ampliar-se amb opcions avançades de mesura com l'anàlisis espectral per bandes d'octava, anàlisis dosimètric o la mesura de temps de reverberació.

El mode analitzador d'espectre permet mesurar, simultàniament i en temps real els nivells de pressió sonora i el nivell de pic per a les bandes d'octava centrades a les freqüències 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 i 16000 Hz (sense ponderació freqüencial) i els valors globals amb totes les ponderacions freqüencials.

Les dades mesurades i enregistrades per l'SC160 es poden descarregar a PC per disposar d'aquestes en format electrònic.

El micròfon és extraïble, d'aquesta manera es pot desacoblar i allunyar de l'SC160 mitjançant un cable perllongador (CNR-ITV).

Mòduls d'ampliació

FB160 - Mòdul per anàlisi espectral per octaves

Què mesura?

Anàlisi per filtres d’octava de 31,5 Hz a 16 kHz.
Permet avaluar el soroll en temps real fent servir les corbes NC i NR.

Aplicacions

 • Mesuraments d' aïllaments acústics
 • Instal.lacions d' aire condicionat i calefacció HVAC
 • Anàlisi  freqüencial de soroll industrial, ambiental i laboral
 • Soroll de fons a sales 

Mòdul per a la mesura del temps de reverberació

Què mesura?

El mesurament simultani del temps de reverberació (pel mètode interromput per a les bandes d'octava), la detecció automàtica de la corba de caiguda i l'avaluació del seu pendent mitjançant l' estimació per mínims quadràtics.

Aplicacions

 • Mesures del temps de reverberació de sales
 • Mesures del coeficients d' absorció en càmara reverberant
 • Mesures d' aïllament en edificis i dels elements constructius

Mòdul Dosímetre per a l'avaluació de soroll laboral

Què mesura?

Permet mesurar simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l'exposició al soroll del treballador sense i amb protectors auditius (SNR, HML i octaves).

Aplicacions

 • Acústica industrial
 • Instal.lacions d'aire condicionat i calefacció HVAC
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental i laboral.
 • Soroll de fons a sales

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2005_2
Sonòmetre classe 2
UNE-EN 60651:1996_2
/A1:1997/A2:2003/ERRATUM:2004 Sonòmetre classe 2
UNE-EN 60804:2002_2
Sonòmetre integrador classe 2
UNE-EN 61260:1997_2
/A1:2002 Filtres classe 2
IEC 61672-1:2002_2
Sonòmetre classe 2
IEC 60651:2001_2
Sonòmetre classe 2
IEC 60804:2000_2
Sonòmetre integrador classe 2
IEC 61260:1995_2
/A1:2001 Filtres classe 2
OIML R 58:1998_2
Sonòmetre classe 2
OIML R 88:1998_2
Sonòmetre integrador classe 2
OIML R 130:2001_2
Filtres classe 2
ANSI S1.4-1983(R2006)_2
/ANSI S1.4a-1985(R2006) Sonòmetre classe 2
ANSI S1.43-1997(R2007)_2
Sonòmetre integrador classe 2
ANSI S1.11-2004(R2009)_2
Filtres classe 2
EN 60651:1994_2
/A1:1994/A2:2001 Sonòmetre classe 2
EN 60804:2000_2
Sonòmetre integrador classe 2
EN 61260:1995_2
/A1:2001 Filtres classe 2
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
10/09/2003: Aprovació de model
23/06/2005: Modificació no substancialPortugal
29/11/2004: Certificació

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

EM616

Conjunt de: Sonòmetre SC160, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML060

EM316

Conjunt de: Sonòmetre SC160, Calibrador CB004, Maleta ML010

EM416

Conjunt de: Sonòmetre SC160, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML040

Accessoris opcionals

CNRITV

Cable de 10 metres perllongador per a Micròfon

CNUSB

Cable convertidor Serie-USB

CNDAT

Cable connexió per a gravació a un DAT

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.


TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

TR002

Suport trípode per a cable CNR-ITV, CN105 i CN110.

TK205

Kit d'exterior amb protector de previ i micro contra pluja, vent i aus


A200

Alimentador de xarxa de 230 V 50 Hz a 9 V

AM201

Alimentador de xarxa de 110 V 60 Hz a  9 V

A100

Convertidor per bateria de 12 V a 9 V

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode


ML010

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre i Calibrador

ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode