Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC310+VM310

Vibròmetre monoaxial

Instrument per mesurar l'exposició humana de cos sencer a les vibracions en edificis i anàlisi freqüèncial de banda estreta FFT

  • Mesurament de l'exposició humana de cos sencer a les vibracions en edificis (ISO 2631-2)
  • Sonòmetre tipus 1
  • Analitzador d'espectres en temps real per terç d'octava i per bandes d'octava
  • Mesura tots els paràmetres simultàniament amb les ponderacions freqüencials A, C i Z
  • Una única escala
  • Compleix amb METROLOGIA LEGAL (29/12/98)

Característiques principals

El mòdul de mesurament de vibracions del sonòmetre SC310 incorpora 2 modes de mesurament; mode per al mesurament de l'exposició humana de cos sencer a les vibracions en edificis i mode per a l'anàlisi freqüencial de banda estreta FFT (Fast Fourier Transform) de vibracions.

El mòdul de mesurament de l'"Exposició humana de cos sencer a les vibracions en edificis" del SC310 incorpora un nou mode per al mesurament de vibracions estructurals en edificis a les qual els éssers humans estan exposats. Aquest nou mode anomenat VIBRACIÓ ha estat dissenyat segons la norma ISO 2631-2:2003 i juntament amb el preamplificador PA001 i amb l'acceleròmetre converteixen el SC310 en un instrument de mesura de la resposta humana a les vibracions segons la ISO 8041. (El mòdul de mesura de vibracions VM310 no inclou acceleròmetre).

Aquest mode consta de 3 pantalles. En la primera apareix un anàlisi espectral en temps real per banda d'1/3 d'octava d'1Hz a 80Hz, mostrant la informació d'acceleració en valors lineals [m/s2] i logarítmics [dB referits a 10-6 m/s2]. La segona, mostra aquesta informació espectral en format gràfic juntament amb l'avaluació del factor K segons l'antiga ISO 2631-2:1989. La tercera pantalla mostra valors numérics globals lineals i logarítmics de paràmetres d'avaluació de l'acceleració com aWm, pic, factor de cresta, MTVV (Maximum Transient Vibration Value) i VDV (Vibration Dose Value). Tots aquests paràmetres amb ponderació freqüèncial Wm (ISO 2631-2:2003).

El mode per l'anàlisi freqüèncial de banda estreta FFT de vibracions del sonòmetre SC310 realitza un anàlisi per bandes freqüèncials d'ample constant de 0 Hz a 1 kHz en temps real i en tot el rang dinàmic de mesurament (sense canvi d'escales). L'anàlisi FFT consta de 430 línies efectives amb una resolució aproximada de 2,5 Hz/línia.

The FFT Narrow Band Frequency Analysis for Vibration mode of the SC310 sound level meter carries out a frequency analysis with constant bandwidth filters covering the frequency range from 0 Hz to 1 kHz in real time and in all dynamic measurement range (no scale settings). The FFT analysis has 430 effective lines with a resolution of 2.5 Hz.

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN ISO 8041:2006
/AC:2009 Vibròmetre triaxial
EN ISO 8041:2005
Vibròmetre triaxial
ISO 8041:2005
/Cor1:2007 Vibròmetre triaxial