Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

Característiques principals

El DC112 és un dosímetre d´altes prestacions, és l´instrument ideal per a la mesura de soroll segons la directiva 2003/10/CE, que adapta al progrés tècnic la normativa sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb l´exposició al soroll; transposada a Espanya en el Reial Decret 286/2006.

El DC112 permet mesurar simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l´exposició al soroll del treballador amb i sense protectors auditius (SNR, HML, i Octaves). El DC112, a més de mesurar el nivell equivalent amb ponderació A i C [LAt, LCt] (mètode SNR i HML), realitza simultàniament un anàlisi freqüencial en temps real amb o sense ponderació A per bandes d´octava de 63 Hz a 8 kHz (mètode Octaves). Com també mesura el nivell de pic amb ponderació C [LCpeak].

El DC112 no només li facilita la tasca de l´avaluació i mesura del soroll. També li aporta totes les dades necessàries per a realitzar una correcta informació i formació sobre el significat i riscs potencials dels resultats dels mesuraments efectuats.

A més, l´ajudarà en la tasca de dissenyar i executar un programa de reducció i a escollir els protectors auditius més adequats per a cada situació.

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61252:1998
/A1:2003 Dosímetres
UNE-EN 61260:1997_2
/A1:2002 Filtres classe 2
R.D. 286/2006
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
2003/10/CE
Disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l´exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll)
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
2008-03-12: Examen de model

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

EM512

Conjunt de: Dosímetre DC112, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML040

EM212

Conjunt de: Dosímetre DC112, Calibrador CB004, Maleta ML010

EM612

Conjunt de: Dosímetre DC112, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML060

Accessoris opcionals

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

ML010

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre i Calibrador

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode


ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

A100

Convertidor per bateria de 12 V a 9 V

AM300

Alimentador de xarxa amb USB